موسیقی کودکان،یکی از مهم ترین ابزارها برای کشف و تقویت استعدادهای هنری، ایجاد انگیزه و شادابی در کودکان است. این هنر زیبا به کوکان امکان میدهد با زبانی متفاوت، احساسات…